Joe Schmo, we appreciate you taking the time to join.